Unify Indus Co.,LTD.

Pic 1

Welcome

Unify Indus Co.,LTD. เป็นบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ไฟเบอร์กลาส ที่มีคุณภาพ โดยมีโรงงาน

ผลิตและผู้ที่มีความชำนาญพร้อมทั้งได้นำ เทคนิค และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและได้รับมาตรฐาน

 

ถังน้ำสะอาดไฟเบอร์กลาส ตั้งพื้น
ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 500 ลิตร
ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 1,000 ลิตร
ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 1,500 ลิตร
ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 2,000 ลิตร
ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 2,500 ลิตร
ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 3,000 ลิตร
ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 4,000 ลิตร
ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 5,000 ลิตร
ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 6,000 ลิตร


ทรงแอ๊ปเปิ้ล ไฟเบอร์กลาส 2,000 ลิตร
ทรงแอ๊ปเปิ้ล ไฟเบอร์กลาส 2,500 ลิตร

ทรงแอ๊ปเปิ้ล ไฟเบอร์กลาส 4,000 ลิตร

ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 5,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 6,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 7,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 8,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 10,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 12,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 14,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 15,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 16,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 18,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 20,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 25,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้นขนาด 30,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 40,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 50,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 60,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 70,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 80,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 90,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 100,000 ลิตร


ถังน้ำสะอาดไฟเบอร์กลาส ฝังดิน
ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 500 ลิตร
ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 1,000 ลิตร
ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 1,500 ลิตร
ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 2,000 ลิตร
ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 2,500 ลิตร
ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 3,000 ลิตร
ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 4,000 ลิตร
ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 5,000 ลิตร
ทรงกระบอก ไฟเบอร์กลาส 6,000 ลิตร

ทรงกลม ไฟเบอร์กลาส 1,000 ลิตร
ทรงกลม ไฟเบอร์กลาส 1,500 ลิตร
ทรงกลม ไฟเบอร์กลาส 2,000 ลิตร

ทรงแอ๊ปเปิ้ล ไฟเบอร์กลาส 2,000 ลิตร
ทรงแอ๊ปเปิ้ล ไฟเบอร์กลาส 2,500 ลิตร
ทรงแอ๊ปเปิ้ล ไฟเบอร์กลาส 4,000 ลิตร

ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 5,000 ลิตร
ทรงแคปซูลตั้งพื้น ขนาด 6,000 ลิตร
ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 7,000 ลิตร
ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 8,000 ลิตร
ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 10,000 ลิตร
ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 12,000 ลิตร
ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 14,000 ลิตร
ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 15,000 ลิตร
ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 16,000 ลิตร
ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 18,000 ลิตร
ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 20,000 ลิตร
ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 25,000 ลิตร
ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 30,000 ลิตร
ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 40,000 ลิตร
ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 50,000 ลิตร
ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 60,000 ลิตร
ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 70,000 ลิตร
ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 80,000 ลิตร
ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 90,000 ลิตร
ทรงแคปซูลฝังดิน ขนาด 100,000 ลิตร


ถังน้ำสะอาดพีอี ตั้งพื้น
ถังน้ำพลาสติก PE ขนาด100 ลิตร
ถังน้ำพลาสติก PE ขนาด200 ลิตร

ทรงกระบอก พีอี NPE-1000
ทรงกระบอก พีอี NPE-1500
ทรงกระบอก พีอี NPE-2000
ทรงกระบอก พีอี NPE-2500
ทรงกระบอก พีอี NPE-3000
ทรงกระบอก พีอี NPE-4000

ทรงแอปเปิ้ล พีอี ONPE-600
ทรงแอปเปิ้ล พีอี ONPE-850
ทรงแอปเปิ้ล พีอี ONPE-1000
ทรงแอปเปิ้ล พีอี ONPE-1300
ทรงแอปเปิ้ล พีอี ONPE-1600
ทรงแอปเปิ้ล พีอี ONPE-2000
ทรงแอปเปิ้ล พีอี ONPE-3400
ทรงแอปเปิ้ล พีอี ONPE-4000


ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสรวม
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์ DC-600
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์ DC-1000
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์ DC-1300
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์ DC-1700
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์ DC-2000
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์ DC-3000
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์ DC-4000
ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์ DC-5000

ถังบำบัดน้ำเสียทรงแคปซูล
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 6,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 7,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 8,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 10,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 12,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 14,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 15,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 16,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 18,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 20,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 25,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 30,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 35,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 40,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 50,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 60,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 70,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 80,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 90,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 100,000 ลิตร


ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสเกรอะ
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 6,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 7,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 8,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 10,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 12,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 14,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 15,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 16,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 18,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 20,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 25,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 30,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 35,000 ลิตร

ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 40,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 50,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 60,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 70,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 80,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 90,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 100,000 ลิตร


ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสกรอง
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 6,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 7,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 8,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 10,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 12,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 14,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 15,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 16,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 18,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 20,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 25,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 30,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 35,000 ลิตร

ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 40,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 50,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 60,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 70,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 80,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 90,000 ลิตร
ทรงแคปซูลไฟเบอร์ ขนาด 100,000 ลิตรถังบำบัดน้ำเสีย PE
ถังบำบัดน้ำเสียรวม DC-PE 600
ถังบำบัดน้ำเสียรวม DC-PE 850
ถังบำบัดน้ำเสียรวม DC-PE 1000

ถังบำบัดน้ำเสียรวม DC-PE 1300
ถังบำบัดน้ำเสียรวม DC-PE 1600
ถังบำบัดน้ำเสียรวม DC-PE 2000

ถังบำบัดน้ำเสียเกรอะ DCS-PE 600
ถังบำบัดน้ำเสียเกรอะ DCS-PE 850
ถังบำบัดน้ำเสียเกรอะ DCS-PE 1000

ถังบำบัดน้ำเสียเกรอะ DCS-PE 1300
ถังบำบัดน้ำเสียเกรอะ DCS-PE 1600
ถังบำบัดน้ำเสียเกรอะ DCS-PE 2000

ถังบำบัดน้ำเสียกรอง DCF-PE 600
ถังบำบัดน้ำเสียกรอง DCF-PE 850
ถังบำบัดน้ำเสียกรอง DCF-PE 1000

ถังบำบัดน้ำเสียกรอง DCF-PE 1300
ถังบำบัดน้ำเสียกรอง DCF-PE 1600
ถังบำบัดน้ำเสียกรอง DCF-PE 2000


ถังทนกรด PE
ถังทนกรด PE 3000 L
ถังทนกรด PE 3400 L
ถังทนกรด PE 4000 L


ถังดักไขมัน
ขนาด 50 ลิตร
ขนาด 100 ลิตร
ขนาด 160 ลิตร

ห้องสุขาเคลื่อนที่สำเร็จรูป
D-1 ทรงฐานเตี้ย
D-3 ทรงฐานสูง มีถังเก็บกาก
VIP V-1 ทรงฐานเตี้ย
VIP V-3 ทรงฐานสูง มีถังเก็บกาก


ห้องอาบน้ำเคลื่อนที่สำเร็จรูป
D-2 ทรงฐานเตี้ย ไม่มีถังเก็บกาก
D-4 ทรงฐานสูง มีถังเก็บกาก
VIP V-2 ทรงฐานเตี้ย
VIP V-4 ทรงฐานสูง มีถังเก็บกาก

เรือพายไฟเบอร์กลาส
ขนาด 8 ฟุต
ขนาด 10 ฟุต

ผนังกั้นห้องน้ำปาติเกิ้ลเคลือบผิวเมลามีน แผ่นกั้นห้องน้ำ
แผ่นกั้นปัสสาวะ

รับผลิตงานไฟเบอร์กลาสตามแบบ ฯลฯ

 

ถัง

Contact Us

 

 

 

เพื่อความรวดเร็วในการตอบ เราจัดผู้ชำนาญแต่ละผลิตภัณฑ์แบ่งตามแผนกตังนี้

ห้องน้ำเคลื่อนที่ไฟเบอร์กลาส เพิ่มเพื่อน Addfriend "UNIFYINDUS" หรือ @svo0175o

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส เพิ่มเพื่อน Addfriend "UNIFYINDUS" หรือ @nty1983z

ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส เพิ่มเพื่อน Addfriend "UNIFYINDUS" หรือ @WNL9999U

กล่องเดลิเวอรี่ไฟเบอร์กลาส เพิ่มเพื่อน Addfriend "UNIFYINDUS" หรือ @QLT7118C

งานไฟเบอร์กลาสและถังพลาสติกทั่วไป เพิ่มเพื่อน Addfriend "UNIFYINDUS" หรือ @WNL9999U

รายละเอียดสอบถามราคาสินค้า
กรุณาส่งรายละเอียดมาทางอีเมล ทางเราจะตอบกลับโดยเร็ว
1. ชื่อลูกค้า เบอร์ติดต่อกลับ หรือ Email
2. สถานที่ส่งสินค้า / มารับเอง
3. รายละเอียดสินค้าที่ต้องการ เช่น ถังน้ำตั้งพื้นไฟเบอร์ ทรงแคปซูล ขนาด 10,000 ลิตร, ถังน้ำทรงกระบอกตั้งพื้นไฟเบอร์กลาส ขนาด 2,000 ลิตร เป็นตัน

เพิ่มเพื่อน Addfriend "UNIFYINDUS"


แผนก ไฟเบอร์กลาส
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
Mobile : AIS 063-848-4888 , TRUE 081-3710046 คุณพงษ์ชัย (Phongchai)
Mobile : TRUE 085-556-5613 คุณณันท์นภัส (Nannapat)


Line ID : @WNL9999U


Email : UNIFYINDUS.LTD@GMAIL.com

แผนก ผนังกั้นห้องน้ำ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น.
Mobile : 083-068-1813 คุณเลิศชัย
Fax : 02-327-2768
Email: UNIFYINDUS.LKB@GMAIL.com

 

แผนที่บริษัท (สำนักงานใหญ่) :

จัดจำหน่ายโดย : 
บริษัท ยูนิฟาย อันดัส จำกัด (Unify Indus Co.,LTD.)
10 ซอยลาดกระบัง 9 ถนน ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
Fax : 02-327-2768

แผนที่ Unifyindus(ยูนิฟายอินดัส)
ดูแผนที่ PRINTแผนที่โรงงานผลิต:

ผลิตโดย :
บริษัท เดคคอน ไฟเบอร์กลาส อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด
DECCON FIBERGLASS INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD.
28 ม.2 ต.โคกตูม อ.หนองแค สระบุรี 18250

แผนที่โรงงาน Unifyindus(ยูนิฟายอินดัส)

GPS อื่นๆ เช่น Igo หรือ Garmin :  N 4.42490 , E 100.78057

ดูแผนที่ PRINTProducts

Arr Left
Pic 3
Pic 4
Pic 5
Arr Right

Manufactory

Pic 6

โรงงานของเรา พร้อมที่จะให้การผลิต ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสที่มีคุณภาพ

จำนวนมาก

more

Success Stories

Pic 7

บริษัทเป็นที่ได้รับความไว้วางใจ ทั้งรัฐบาล และเอกชน มีผลงานมานานกว่า 10 ปี

more